top of page

תקנון אתר Ask Q

שלום ותודה שהגעתם לחנות המקוונת של – Ask Q משחקי שאלות מקוריים, המופעלת בכתובת האינטרנט www.askqbynoa.com (להלן: "האתר") האתר הוקם ומנוהל על ידי נועה הדרי בעלים ומנכ"לית אסקיו – טוב ששאלת בע"מ, ח.פ 516548245 מרחוב ביאליק 52 ר״ג (להלן: "הנהלת האתר"). האתר משמש כחנות וירטואלית ואתר סחר אלקטרוני לרכישה והזמנה של תכני בידור, מוצרים, ערכות משחק של שאלות באופן מקוון במחירים ובתנאים המפורטים באתר ובתקנון זה וכן לשמש זירת פרסום בעבור בעלי עסקים, נותני שירותים וגורמים נוספים. אתם מתבקשים לקרוא היטב את תנאי תקנון זה ולפעול על פיו. האמור בתקנון זה חל על כל שימוש שייעשה באתר, על כל דפיו והאפשרויות שבו, לרבות רכישות שיעשו באמצעות האתר, והוא מחייב את כל מי שבוחר לעשות שימוש כלשהו באתר וכל מי שבוחר להזמין ולרכוש ערכה, מארז או מוצר כלשהו באמצעות האתר או הקישורים הקיימים בו. באם אינך מסכים לתקנון האתר ותנאיו ו/או באם אינך בגיל המתאים ליצירת חוזה משפטי כביל או מנוע לקבל או להסכים לתנאים המפורטים להלן – אינך רשאי לעיין ו/או להיכנס ו/או לעשות שימוש כלשהו באתר, בכל אחד מדפיו, שירותיו, המידע בו, ותכניו לכל מטרה שהיא וכן אינך רשאי לבצע באתר ו/או באמצעותו הזמנה או רכישה של מוצרים כלשהם. מומלץ לשוב ולעיין בתקנון זה מעת לעת על מנת להתעדכן בשינויים שחלו בו. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לעדכן ו/או להוסיף ו/או לגרוע מהוראות תקנון זה, לפי שיקול דעתה, בלא צורך במסירת הודעה מראש או בדיעבד לך ובמידה ותחליט הנהלת האתר לעשות כן תקנון אתר מעודכן יפורסם באתר. מובן, שבמידה ואינך מסכים עם אחד מתנאי התקנון המעודכנים, הנך נדרש שלא לעשות כל שימוש ו/או רכישות באתר ו/או באמצעותו. המשך שימוש באתר ו/או רכישה באתר או באמצעותו ו/או ביקור באתר ובשירותיו לאחר פרסומו של תקנון חדש, מהווה את הסכמתך לתנאי התקנון המעודכנים והחדשים אשר יפורסמו באתר ואת התחייבויותיך לפעול על פיהם. כל האמור בתקנון זה להלן מנוסח מטעמי נוחות בלשון זכר, אולם הוא מתייחס לשני המינים בצורה שווה. בכל מקרה של סתירה או חוסר התאמה בין האמור באתר או בפרסומים מטעם ובקשר לאתר לבין האמור בתקנון זה, יגבר ויחול האמור בתקנון זה. לכל שאלה או הבהרה בנוגע לאמור בתקנון זה או בקשר לערכות, המארזים ומוצרי הנהלת האתר או בקשר להזמנה ורכישה של מוצרים באתר או באמצעותו, או בכל עניין אחר, הנך מוזמן לפנות אל הנהלת האתר באמצעות העמוד "צור קשר".

תנאי השימוש וההשתתפות באתר

 1. בעצם גלישתך באתר, השימוש בשירותיו ו/או ברכישה והזמנת ערכות, מארזים ומוצרים באתר ו/או באמצעות האתר, הנך מסכים ומקבל את כל התנאים וההוראות האמורים לעיל ולהלן. אין לעשות באתר כל שימוש מסחרי זה או אחר אלא שימוש אישי בלבד לרכישה והזמנה קמעונאית בלבד למטרות אישיות ולשימוש אישי. ככל וברצונך לעשות שימוש מסחרי באתר או ככל וברצונך לרכוש ולהזמין את מוצרי הנהלת האתר בסיטונאות או לצורך מסחרי כלשהו, אנא פנה אל הנהלת האתר באמצעות פרטי ההתקשרות המופיעים בהמשך תקנון זה או על גבי האתר תחת העמוד "צור קשר".

 2. נאסר בזאת במפורש לנצל את האתר ו/או את תכניו ו/או המוצרים המפורסמים בו ו/או התכנים החומרים והרכיבים הכלולים בערכות ובמוצרים של הנהלת האתר ו/או במידע אודות גולשים אחרים ו/או מפרסמים לצורך שליחת הודעות או דואר פרסומי ו/או מסחרי ו/או שיווקי לצד שלישי כלשהו (ולרבות, מבלי לגרוע, לגולשי האתר, למשתמשים בו ולמפרסמים באתר). אין לנקוט בכל פעולה כדי לקדם תכנים של הגולשים או של צדדים שלישיים או כדי לזכות ליתרון מסחרי.

 3. אין לעשות באתר, בתכניו, בשירותיו ו/או במידע המופיע בו, כל שימוש למטרות בלתי חוקיות.

 4. אתה מסכים לא להעביר, לא למסור, לא לאפשר גישה או שימוש, לא לתרגם, לא לעבד, לא להעתיק, לא לפרסם, לא לצלם, לא לשדר, לא להעמיד לרשות הציבור ולא לבצע בפומבי, תוכן כלשהו מתכני האתר ו/או שירות כלשהו משירותי האתר ו/או מידע כלשהו מהמידע המצוי והמפורסם באתר ו/או תוכן או מידע או יצירה כלשהם הכלולים באחת הערכות או במוצר כלשהו של הנהלת האתר, בכל אמצעי שהוא ובכל מדיה כלשהי. השימוש באתר, בתכניו, בשירותיו ובמידע בו, תעשה על ידך אך ורק באמצעות דפדפן אינטרנט סטנדרטי ובשימוש אנושי וסביר. כמו-כן, חל איסור חמור לחדור לאתר ו/או לשרת ו/או לכל חומר באתר או לקבצי מחשב באתר שלא כדין ו/או ללקט מהאתר מידע באמצעות תוכנות אוטומטיות או כל יישום דומה ו/או לנצל את האתר לצורך הפעלת או שליחת וירוס, תוכנות עוינות או כל יישום אחר, ידני או אוטומטי, העלולים להזיק לאתר ו/או לצדדים שלישיים או למנוע מהם לעשות שימוש. כל שינוי, הנדסה חוזרת או עדכון של כל חלק באתר זה אסורים.

 5. בנוסף לסעדים המגיעים להנהלת האתר על פי כל דין, הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות למנוע ו/או לחסום ו/או להשעות ו/או להפסיק כניסה ו/או גישה ו/או שימוש של גולש מסוים ו/או מפרסם מסוים לאתר ו/או לתכניו ו/או לשירותיו (כולם או חלקם) ו/או למידע המופיע בו, באם בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של הנהלת האתר אותו גולש או מפרסם לא מילא אחר מלוא התנאים לעיל ולהלן ובכל מקרה שהשימוש באתר, בתכניו, בשירותיו ובמידע המופיע בו ייעשה באופן בלתי ראוי ובלתי סביר, והכול על פי שיקול דעתה הבלעדי של הנהלת האתר.

 6. במקרה בו נמנעה ו/או הושעתה ו/או נחסמה ו/או הופסקה גישתך ו/או כניסתך ו/או שימושך, הרי שאתה מסכים כי לא תהא לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלשהי מכל סוג ומין שהוא, כלפי הנהלת האתר ו/או מי מטעמה.

 7. הנהלת האתר רשאית לסרב למכור או להשלים עסקת הזמנה ורכישת ערכות ומוצרים בכל עת וללא צורך בהנמקה מוקדמת ו/או בהודעה מוקדמת. הנהלת האתר רשאית להסיר כל מידע ו/או תוכן ו/או מוצר ו/או להימנע מפרסומם בשלמותם או בחלקם, בכל עת, לפי שיקול דעתה וללא מתן הודעה ו/או נימוק.

העדר אחריות

 1. הגלישה והשימוש בתכני אתר ובכל רכיביו ולרבות הזמנה ורכישה של ערכות, מארזים ומוצרים באתר ובאמצעותו וכן שימוש מכל סוג ובמוצרים הנמכרים ע"י הנהלת האתר ו/או המפורסמים באתר ו/או באמצעותו, הנה באחריות המשתמש בלבד. על המשתמש לעשות באתר ובמוצרים של הנהלת האתר, שימוש סביר, אישי וזהיר בלבד. אין לראות בכל פרסום ו/או מידע ו/או סקירה ו/או טיפ ו/או קישור ו/או המלצה כתחליף לבדיקה עצמאית ו/או התאמתן של הערכות של הנהלת האתר למשתמש, לצרכיו ו/או למטרותיו.

 2. הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות לנזק, עוגמת נפש או הפסד בגין התאמת המוצרים והערכות שהאתר מציע לגולשים ו/או בגין התאמת האתר למחשבם האישי ו/או בגין נזקים, תקלות, או כשלים בתוכנה, בשרת או בכל שירות הניתן על ידי צדדים שלישיים בו האתר תלוי לצורך הפעלתו או תפעולו. הגולש מתבקש לקחת זאת בחשבון בבואו לעשות שימוש באתר בשירותיו ובתכניו ו/או בבואו להסתמך על תכני ושירותי האתר או על רכישה והזמנה של ערכות ומוצרים באתר ובאמצעותו.

 3. הנהלת האתר אינה מתחייבת לשמור גיבוי של כל תוכן המאוחסן ו/או מופיע באתר. כמו כן, הנהלת האתר רשאית להשבית את האתר, כולו או חלקו, לצורך תחזוקתו, עדכונו, שדרוגו או לכל צורך אחר ולא תישא באחריות לכל נזק שיגרם כתוצאה מכך.

 4. הנהלת האתר אינה יצרנית של כל החומרים הנכללים במארזים ובערכות הנמכרים באתר ו/או באמצעותו. משכך, הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות לכל נזק ו/או הפסד, לרבות אך לא רק נזק גוף, נזק רכוש, אובדן, גניבה, פגיעה, עוגמת נפש וכיוצא באלו, בין אם ישיר או עקיף, שיגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי בקשר עם מוצרים ו/או שירותים ו/או אביזרים אשר נכללו בערכות במארזים ובמוצרים (המוצעים למכירה באתר), והאחריות הבלעדית בגין אלו חלה על בתי העסק, היצרנים ו/או הספקים המספקים את המוצרים, השירותים והאביזרים.

 5. יובהר בזאת ואתה מסכים מפורשות בזאת כי הנהלת האתר לא תהייה אחראית באשר להתאמתו של המוצרים, הערכות ו/או המארזים הנמכרים ע"י הנהלת האתר ו/או תוכן מתוכניהם לצרכיך ו/או למטרותיך ולא תהא לך בעניין זה כל דרישה ו/או תביעה ו/או טענה כלשהי.

 6. במוצרים ו/או בערכות הנמכרים ו/או המפורסמים באתר ייתכן ויכללו מוצרי מזון, שמנים ומוצרי צריכה אחרים. עליך לבדוק ולבחון, טרם השימוש במוצרי מזון, שמנים ומוצרי צריכה אלו כי הם אינם מהווים סיכון כלשהו עבורך ו/או עבור כל צד שלישי האחר המשתמש בהם (בין לבריאותכם ובין בכל מובן או עניין אחר), ועל הרוכש של המוצר תחול האחריות המלאה בשל השימוש בהם. בפרט, על אחריותך הבלעדית לוודא לפני השימוש בכל מוצר, מזון, שמן או אחר הנכלל בכל מוצר / או ערכה הנמכרים ו/או המפורסמים באתר, כי אין באלו חומרים כלשהם ו/או אלרגנים ו/או גלוטן, שעלולים לסכן אותך ו/או כל צד שלישי אחר שיעשה שימוש במוצרים הנרכשים באתר ועליך תחול האחריות הבלעדית בגין השימוש באלו.

  1. המידע והנתונים בקשר למוצרי צריכה, מזון, שמנים ואחרים הנכללים במוצרים הנמכרים באתר הינו לעיתים מיצרני וספקי אותם המוצרים, ולפיכך הנהלת האתר לא תהא אחראית על מידע ונתונים אלו אלא אותם יצרנים וספקים.

  2. בנוסף לכל האמור, יודגש שאין לעסק כל מידע הקשור לנושאים אלרגניים והאתר מסיר אחריות לאובדן או נזק לך עקב חשיפה לרכיבים אלרגניים עקב הרכישה ו/או השימוש במוצרים.

  3. הנהלת האתר רשאית, בכל עת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לשנות את הרכב, היצע ומגוון מוצרי הצריכה, התכנים, תכני הבידור, המזון, השמנים, האביזרים והאחרים הנכללים במוצרים ו/או המארזים ו/או הקופסאות הנמכרים ו/או המפורסמים באתר ולך לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בשל כך.

  4. מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה לא תישא הנהלת האתר בסכום נזק העולה על מחיר המוצרים והערכות אשר הוזמנו באתר והתמורה ששולמה על ידך להנהלת האתר בגינם.

רישום לאתר

 1. בשלב זה אין צורך ברישום לאתר. עם זאת הנהלת האתר שומרת על זכותה לדרוש רישום לאתר ו/או לשירותים, כולם ו/או חלקם, הניתנים במסגרתו ו/או לשם הזמנה ורכישה של מוצרים באתר ו/או באמצעותו.

 2. במידה ויידרש רישום אזי לצורך ההרשמה הראשונה לאתר תתבקשו להזין שם משתמש וסיסמא, וכן פרטים מזהים אחרים, אשר ישמשו אתכם בעת השימוש החוזר באתר, כגון שם פרטי ושם משפחה וכתובת דוא"ל.

 3. מובהר כי על פרטים אלה להיות נכונים, מדויקים ואמיתיים. שימוש בפרטים מפוברקים ו/או כוזבים ו/או לא נכונים ו/או פרטים אשר אינם שייכים למשתמש יגרמו לביטול ולהסרת חשבון המשתמש על כל נתונים אודותיו, זאת ללא כל הנמקה או הודעה מוקדמת. מובהר כי שם המשתמש והסיסמה הנם אישיים ואינם ניתנים להעברה ואין לשתף בהם כל אדם או גוף אחר ו/או לתת הרשאה ו/או זכות גישה, מלאה או חלקית, לשימוש כלשהו באתר ובשירותיו ו/או לביצוע באתר ובאמצעותו הזמנה ורכישת מוצרים.

 4. מבלי לגרוע מכל זכות או סעד המוקנים להנהלת האתר על פי דין, בכל מקרה של הפרת סעיף זה, תהיה הנהלת האתר רשאית להסיר לאלתר את חשבון המשתמש ולמנוע גישת המשתמש לאתר ולשירותיו (לרבות, מבלי לגרוע, לאפשרות של הזמנה ורכישת מוצרים באתר ובאמצעותו), זאת ללא הודעה מראש.

 5. כל פעילות בחשבון וכן כל פעילות באתר, בשירותיו ובתכניו, הנה באחריות המשתמש בלבד. הנהלת האתר תהיה רשאית למנוע גישה מהמשתמש לאתר ו/או לשירותיו ו/או לחשבונו ו/או להזמנה ורכישה של מוצרים, בכל עת לפי שיקול דעתה המלא ולא תהיה לה כל אחריות בקשר לכך. כן תהיה הנהלת האתר רשאית להסיר כל מידע ו/או תוכן ו/או להימנע מפרסומו לפי שיקול דעתה וללא מתן הודעה על כך.

תהליך הרכישה

 1. הנהלת האתר נוקטת בכל האמצעים העומדים לרשותה על מנת להגן על פרטיותם של הגולשים באתר ועל חסיון המידע המוזן אליו.

 2. ביצוע עסקאות באתר תתאפשר באמצעות מערכת סליקה של חברת MAX שתופעל באתר. כל העסקאות, הפרטים האישיים ופרטי כרטיס האשראי מאובטחים ומוצפנים.

 3. לצורך ביצוע הרכישה תידרשו למלא טופס הזמנה ולספק בו את הפרטים הבאים: שם פרטי, שם משפחה, דוא"ל, טלפון נייד, כתובת למשלוח, מספר ת.ז. ופרטי כרטיס אשראי.

 4. על כל הפרטים שנמסרים במהלך ביצוע הזמנה להיות אמיתיים ומדויקים. האתר שומר על זכותו לנקוט בהליכים משפטיים, אזרחים או פליליים, כנגד מזמין אשר מסר פרטים כוזבים ו/או מפוברקים ו/או שגויים ושיבש את הליך ההזמנה ורכישת המוצרים, המארזים והערכות. לידיעתכם, הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל מקרה בו נודע לאתר על מסירת פרטים שגויים או כוזבים תבוטל ההזמנה.

 5. לתשומת הלב, כי הנהלת האתר מעדכנת את המוצרים, הערכות והמארזים המוצעים והמופיעים באתר מעת לעת, מוסיפה או מחסירה פרטים, מסירה מוצרים שאזלו מן המלאי ומעדכנת ומשנה את מחירי המוצרים והרכבם ותכולת המוצרים, הערכות ומהאזים מעת לעת ולפי שיקול דעתה. מובהר כי התמונות באתר הן להמחשה בלבד, ייתכנו שינויים בין התמונות, לרבות בין הצבעים המופיעים בתמונות ובין המוצרים בפועל. שינויים אילו נובעים, בין השאר, מן העובדה כי הפריטים מצולמים ומוצגים על גבי מסך מחשב ובין היתר כי חלק מן המוצרים או תכולת המוצרים הינה בעבודת אמנות המתבצעת ביד אשר ייתכן ויהיו שינויים במוצרים הסופיים שימכרו ולפיכך הצילומים הינם להמחשה כללית בלבד ואינם מחייבים. המחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ על-פי דין, אלא אם צוין אחרת במפורש.

 6. הנהלת האתר רשאית, בכל עת, לשנות, להוסיף, לגרוע או לעדכן את היצע, מגוון, הרכב, תכולת וסוגי המוצרים, הקופסאות והמארזים המוצגים והמוצעים באתר להזמנה ולרכישה, לפי שיקול דעתה. יתרה על כן יובהר, כי ייתכן ובאתר ו/או בתכניו, יוצגו ו/או יפורסמו מוצרים, קופסאות ומארזים שאינם מצויים כעת במלאי הנהלת האתר. לפיכך, מובן כי במקרה כזה לא תתאפשר הזמנה ו/או רכישה של מוצר או ערכה שאינם נמצאים במלאי הנהלת האתר וככול שתבוצע הזמנה למוצר, מארז או קופסא החסרים במלאי היא לא תאושר ולא תחויב בגין הזמנת המוצר החסר במלאי.

 7. הנהלת האתר רשאית, בכל עת לפרסם מוצרים, קופסאות ומארזים במחירי מבצע בהתאם לכללי והוראות הדין לגבי פרסום מבצעים. מוצרים, ערכות ומארזים המוצגים או מפורסמים באתר, במחירי מבצע, יסופקו במחיר המבצע בכפוף לכך שהמבצע עדיין בתוקף גם במועד התשלום בגין המוצר, המארז או הקופסא ובכפוף לכך שאלו קיימים במלאי הנהלת האתר.

 8. אישור הזמנת המוצרים והמארזים באתר, ישלח אל כתובת המייל שהזנת רק לאחר שיתקבל אישור מחברת האשראי על התשלום. עצם מילוי ושליחת טופס ההזמנה איננה מהווה אישור כי הרכישה בוצעה. במידה ואינך מקבל אישור במייל כי ההזמנה בוצעה אנא פנה אל שירות הלקוחות בהתאם לפרטי יצירת קשר באתר.

אספקת המוצרים

 1. שיטות משלוח ההזמנה ו/או האפשרות לבצע איסוף עצמי של ההזמנה וכן מועדי האספקה, אזורי האספקה ומחירי השליחות יפורטו באתר. הנהלת האתר שומרת על זכותה להרחיב או לצמצם את אזורי האספקה והפעילות בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ומומלץ להתעדכן באתר מעת לעת לגבי אזורי האספקה.

 2. דמי המשלוח בגין כל המוצרים באתר כיום הם בחינם. הנהלת האתר שומרת על זכותה לקבוע לשנות את מדיניות התשלום בגין משלוחים וכן לשנות את שיטות המשלוח, גופי השילוח וזמני השילוח הכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

 3. יתכנו עיכובים ואיחורים מלוחות הזמניים בשל בעיות מזג אוויר, כוח עליון, השבתות ושביתות, פרעות, מגיפות וכיוצא באלו וכן מסיבות נוספות שאינן בשליטת הנהלת האתר.

 4. ככול שבמועד אספקת המוצרים, הערכות או המארזים הלקוח לא יהיה נוכח במען בו ביקש לקבל את המוצרים כאמור, אזי בהסכמתו הטלפונית של הלקוח יושארו המוצרים ליד דלת ביתו או במקום אחר בסמוך לביתו כפי שיסוכם בינו לבין חברת השליחויות. במידה ובמועד אספקת המוצרים, הלקוח לא ענה פעמיים לניסיונות ליצור איתו קשר, ואין אפשרות לשיקול דעת חברת השליחויות להשאיר את המוצרים ליד דלת ביתו, המשלוח יסופק לו ע"י חברת השליחויות במועד נדחה אחר. בכל מקרה, הלקוח אינו פטור מהתשלום בגין המוצרים, הקופסאות שרכש ואלו לא יזוכו ע"י הנהלת האתר גם אם חלו עיכובים ו/או דחיות ו/או שינויים במועדי אספקת המוצרים, המארזים ו/או הקופסאות שכן אלו אינה בשליטתה ו/או באחריותה של הנהלת האתר אלא של חברת השליחויות.

 5. בכל מקרה בו תתואם הזמנה חדשה לשליחות, הלקוח יחויב בתשלום דמי משלוח בשנית (ואם היה פטור מלכתחילה בגין דמי המשלוח, הנהלת האתר רשאית בשיקול דעתה לקבוע כי בגין השליחות הנוספת הלקוח יחויב בדמי משלוח).

 6. באזורים מוגבלים מבחינה ביטחונית, רפואית או בכל מקום לגביו עלול להיות בעיה או קושי לאספקת המוצרים רשאית הנהלת האתר להעמיד את המוצרים בעיר או ישוב קרובים אשר יתואם עם הרוכשים מראש ואלו ידרשו להגיע למקום שתואם לצורך קבלת המוצרים.

 7. עם אספקת המוצרים שהוזמנו ונרכשו על ידך, עליך לבדוק תכולת המשלוח אל מול חשבונית הרכישה. במקרה שתתגלה על ידך אי התאמה בין חשבונית הרכישה למוצרים שסופקו או אי שביעות רצון אחרת, אתה נדרש להודיע על כך להנהלת האתר בהקדם האפשרי ממועד אספקת המשלוח באמצעות טופס צור קשר באתר או באמצעות הפרטים המפורטים.

מדיניות ביטול

 1. האתר מכבד את כל חוקי הצרכנות ופועל לפיהם. אין באמור להלן כדי לגרוע מכל זכות הקיימת לצרכן מכוח חוק הגנת הצרכן (להלן: "החוק") תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) (להלן: "התקנות") ו/או מכל הוראה אחרת.

 2. במידה וביטול העסקה יעשה עד סוף יום העסקים בו בוצעה הרכישה - הביטול יעשה ללא עלות.

 3. עד 14 יום מיום הרכישה בחיוב עמלה על סך 8 ₪ (דמי ביטול חברת האשראי).

 4. לאחר 14 יום ניתן לקבל זיכוי לרכישה ב-ASKQ.

 5. יודגש כי בהתאם להוראות הדין, מאחר ומוצרי הנהלת האתר ניתנים לשכפול, הקלטה ושעתוק, הרי שעסקה לרכישת מוצר ערכה או מארז שהגיעו לידי הלקוח, לא ניתנת לביטול כלל. יודגש כי לא ינתן החזר /זיכוי לאחר שערכה הגיעה לבעליה.
 6. ביטול עסקה לערכות שנאספו/נשלחו: על פי חוק, בגלל סוג המוצר וקניין רוחני - לא תינתן החלפה או החזרה של מוצרים לאחר קבלתם, לכן תמיד נמליץ לעיין בדוגמאות לשאלות אם יש התלבטות או להיעזר בצוות שלנו :)

 7. במידה והמוצר יצא להפצה בחברת המשלוחים ועוד לא התקבל, ביטול העסקה יהיה בנוסף לתנאים הבאים בניכוי 30 ש"ח דמי משלוח.

 8. בכל מקרה ביטול של עסקה יש לעשות בכתב באמצעות דוא"ל לכתובת המפורטת בפרטי יצירת קשר. בהודעת הביטול יש לציין את פרטי הרוכש, תאריך הקנייה ודרכי התקשרות ליצירת קשר, וכן את העתק החשבונית שנשלחה. במידה והביטול נובע מפגם או מחוסר התאמה, יש לפרט את הפגם ו/או אי ההתאמה כאמור לעיל.

נוהל הודעה והסרה

 1. באתר ייתכנו תכנים וחומרים שמתקבלים מגולשים ו/או שותפים ו/או גורמים נוספים, לרבות חוות דעת, המלצות ותוכן שיווקי ופרסומי המועלים לאתר בהתאם להצהרתם כי המידע הנו נכון והתכנים והחומרים אינם מפרים כל זכות של צד שלישי ובפרט כי התכנים והחומרים אינם מפרים זכויות יוצרים ופרטיות. אין באפשרות האתר לוודא, והוא איננו מוודא בפועל, את נכונות הצהרה זו. האתר לא יישא בכל אחריות לכל נזק או הפסד שייגרמו לצד שלישי כלשהו כתוצאה מהפרת זכויות כלשהן.

 2. במידה והנך סבור כי תוכן שהתפרסם באתר פוגע או מפר זכות שלך, תוכל ליצור קשר עם הנהלת האתר באמצעות העמוד "צור קשר", ולפרט את מהות הפגיעה. בפנייתך, אנא צרף קישור לעמוד הרלוונטי, וכן כתובת דואר אלקטרוני ופרטים נוספים של הפונה לצורך יצירת קשר במידת הצורך. ללא הפרטים האמורים, לא נוכל לבדוק את פנייתך. הנהלת האתר תפעל כמיטב יכולתה לבדוק את הפנייה בהקדם האפשרי ותפעל בהתאם לשיקול דעתה ו/או עפ"י כל דין.

מפרסמים באתר

 1. הנהלת האתר עשויה לאפשר לבעלי עסקים שונים, תמורת תשלום, להציב פרסומות שונות ברחבי האתר (להלן: "המפרסמים").

 2. מובהר, כי כל הפרטים והמידע בנוגע למפרסמים לרבות דיוק פרטיהם, הכשרתם ופעילותם, כמו גם חומרים פרסומיים אחרים המתפרסמים באתר, מתפרסמים מטעם המפרסמים בלבד ועל אחריותם. אין הנהלת האתר מחווה עליהם דעה או המלצה כלשהי ואין הנהלת האתר יכולה לערוב על תוכנם, אמינותם, דיוקם, שלמותם ומהימנותם והנהלת האתר לא תישא בכל אחריות בגין פרסומים אלו ו/או בגין הפרת כל מצג ו/או התחייבות ו/או הצהרה של מי מהמפרסמים וכן הנהלת האתר לא תהיה צד לכל ההתקשרות בין הגולשים לבין מפרסם כלשהו.

 3. על כן, מומלץ לגולשים באתר לערוך בדיקה עצמאית בטרם יתקשרו עם מי המפרסמים או יסתמכו על מידע שפורסם בכל מקום אחר באתר. שכן כאמור הנהלת האתר אינה יכולה ואינה מתיימרת להעניק כל אחריות באשר לכל מידע ו/או עסק ו/או שירות ו/או טובין המפורסמים באתר, הן לגבי טיבם ו/או איכותם והן באשר לתוכנם.

 4. מובהר כי פרסום חומר פרסומי באתר אין משמעו כי הנהלת האתר או מי מטעמה מעודד או ממליץ על המפרסם או על הטובין ו/או השירות הניתן באמצעותו. על הגולשים לעשות בדיקה עצמאית, כצרכנים סבירים, בטרם יתקשרו עם מי מבעלי המקצוע ו/או המפרסמים. המלצה זו מקבלת משנה תוקף בכל הנוגע למידע מקצועי כלשהו.

 5. אין לראות בכל פרסום ו/או מידע ו/או סקירה ו/או טיפ ו/או קישור ו/או המלצה ו/או חוות דעת, אם וככול יפורסמו באתר (ו/או בתכניו, במידע בו ו/או בשירותיו), כתחליף לבדיקה עצמאית ו/או התאמתם למשתמש.

מדיניות פרטיות - הגנת הפרטיות ושימוש במידע

 1. הנהלת האתר מכבדת את פרטיותם של הגולשים באתרה ורואה בשמירה על פרטיות זו ערך רב. להלן, תוכלו למצוא את מדיניות הפרטיות של האתר, תוך פירוט המידע הנאסף על ידנו אודות הגולשים וכיצד אנו משתמשים בו ושומרים אותו ואילו אפשרויות יש לגולשים להגן על פרטיותם בקשר לכך.

 2. בעת ההרשמה לאתר (ככל שתידרש), הגלישה והשימוש באתר וכן בעת וביצוע הזמנות ורכישות באתר אתם נדרשים למסור פרטים אישיים, הכוללים שמכם המלא, מען ודרכי התקשרות עימכם. אתם מצהירים כי פרטים אלה ניתנים מרצונכם החופשי ובהסכמתם וכי ידוע לכם שפרטים אלו, וכן מידע נוסף שאיננו אישי שיצטבר אודות הגולשים, יישמר במאגר המידע של הנהלת האתר. במידה ואינכם מעוניינים שמידע מסוים יישמר אודותיכם הנכם מתבקשים שלא למסור פרטים אישיים ו/או לא לעשות שימוש בשירותי האתר (לרבות לא להזמין או לבצע באמצעות האתר רכישות כלשהן).

 3. כמו כן, הנכם רשאים בכל עת לפנות להנהלת האתר ולבקש כי פרטיכם יימחקו מהמאגר. הנהלת האתר לא תעביר מידע זה לצדדים שלישיים, ללא הסכמת המוסר, אלא בהתאם להוראות הדין ו/או במענה לכל צו שיפוטי.

 4. בשימושך באתר וכן בהזמנה ורכישת מוצרים באתר ובאמצעותו על ידך, אתה מסכים מפורשות כי הנהלת האתר תהייה רשאית לפנות אליך, בין באמצעות דוא"ל, ,SMS whatsapp , ובין באמצעים אחרים, ולהציע לך חומר פרסומי אודות מוצרים ו/או שירותים ו/או מבצעים ו/או פעילויות של הנהלת האתר או שותפיה העסקיים וכל מידע אחר בו סבורה הנהלת האתר כי תמצא בו עניין מכוח השימוש באתר ו/או הזמנה ורכישת המוצרים על ידך. בידך הברירה, בכל עת, להיגרע מרשימת התפוצה לה נשלחות הודעות אלה ע"י מילוי אחר ההוראות הנלוות לכל ההודעות שישלחו.

 5. בנוסף, בזמן הגלישה והשימוש באתר, בתכניו, בשירותיו ובמידע בו, ייתכן ויצטבר במאגרי המידע של הנהלת האתר מידע על הרגלי הגלישה שלך, אשר יכלול, בין היתר: את התכנים והשירותים בהם התעניינת, הדפים באתר בהם צפית, הפרסומות שקראת וצפית בהן, כתובת האינטרנט )כתובת )IP ממנה ניגשת לאתר, המיקום הגיאוגרפי ממנו נגשת לאתר, כמה זמן שהית באתר ובכל אחד מדפיו, ואילו פעולות ביצעת בו. מידע זה יישמר במאגרי המידע של הנהלת האתר.

 6. למעט המידע אשר נמסר על ידך מרצונך החופשי ובהסכמתך להנהלת האתר על דרך של מילוי פרטיך באתר ובשירותיו וביצוע רכישות והזמנות באמצעות האתר, אשר מידע זה מזהה אישית אותך, שאר המידע אשר נצבר על ידי הנהלת האתר הינו ברובו מידע סטטיסטי כללי שאינו מזהה אותך באופן אישי והוא נועד לשפר את רמת השירותים והתכנים המוצעים על ידי הנהלת האתר וליצירת שירותים, פרסומים ותכנים חדשים בהתאם להתעניינות הגולשים.

 7. האתר שומר לעצמו את הזכות לעשות שימוש במידע שנאסף לצורך פיקוח, בקרה, עדכון, שיפור, הפקת מסקנות ולצרכים סטטיסטיים. ייתכן ובנסיבות מסוימות ישתמש האתר ב"עוגיות" (Cookies) שהינם קבצים קטנים הנשלחים למחשבך. אמצעים אלה נדרשים לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע. במקרה הצורך, ייתכן ומידע סטטיסטי, אשר אינו מזהה אותך באופן אישי, יועבר לשם ניתוח לצד שלישי, למען המשך פיתוחו ותפעולו השוטף של האתר ושל פעילות הנהלת האתר.

 8. נוסף על האמור, האתר עושה גם שימוש בקבצי COOKIES ("עוגיות") של צדדים שלישיים (בין היתר, Facebook, Google ואחרים) וזאת על מנת ליידע את הנהלת האתר אודות התנועה באתר, על מנת להקל על הגולשים באתר את הגלישה באתר, על מנת לבצע אופטימיזציה של דפי אינטרנט המוצגים באתר, על מנת לזהותכם כגולשי האתר לצרכי פרסום ו/או שיווק וכן על מנת להציג לכם ו/או להפנות אליכם מודעות, מידע ומסמכים )בין באתר ובין מחוץ לאתר ברחבי רשת האינטרנט( על סמך ביקוריכם הקודמים באתר.

 9. לתשומת לבך, במידה ואינך מעוניין בקבלת "עוגיות" או במידה ואינך מעוניין כי האתר יאסוף מידע אודותיך, באפשרותך לשנות את הגדרת דפדפן האינטרנט בו הנך משתמש או לחלופין להפסיק לעשות שימוש באתר וכן לא לבצע בו או באמצעותו הזמנה ורכישה של מוצר כלשהו.

 10. הנהלת האתר לא תעביר לצדדים שלישיים את המידע שנאסף על הגולשים באתר, אשר מזהה אותם ספציפית, אלא במקרים הבאים: (א) ככל שהדבר דרוש לצורך אספקה תקינה של האתר, שירותיו ותכניו וביצוע ואספקה של הזמנות ורכישות שבוצעו באמצעות האתר; (ב) במידה שמשתמש הפר את תנאי השימוש של האתר; (ג) במידה שמשתמש ביצע באתר ו/או באמצעותו דבר עבירה על חוקי מדינת ישראל ו/או הדחה לדבר עבירה על חוקי מדינת ישראל; (ד) באם תתקבל דרישה בצורת צו שיפוטי מרשויות החוקיות המוסמכות לכך להעביר מידע אודות משתמש אליהם או לצד שלישי מטעמם; (ה) במקרה של מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים בין משתמש (ו/או מי מטעמו) לבין הנהלת האתר ובאי כוחה ו/או בין משתמש (ו/או מי מטעמו) לבין מפרסם באתר; (ו) במקרה והנהלת האתר תסבור שיש צורך להעביר את המידע אודות משתמש בכדי למנוע נזק ברכוש או בנפש של המשתמש או של צד שלישי אחר.

 11. הנהלת האתר תהיה רשאית להעביר את המידע המצטבר באתר לכל גוף או חברה נוספת הנמצאת בשליטתה ו/או בשליטת מנהליה של הנהלת האתר, בתנאי שהמידע יישמר ויטופל בהתאם לתנאי מדיניות פרטיות זו. במידה שהנהלת האתר תחליט למכור את פעילות האתר ו/או את האתר לגוף מסחרי אחר תישמר לה הזכות להעביר את המידע במאגרי המידע של האתר לאותו גוף מסחרי בתנאי שתנאי הפרטיות המפורטים בתנאי שימוש אלו יישמרו ויהיו מקובלים על אותו גוף מסחרי עימו היא תתקשר.

 12. הנהלת האתר נוקטת באמצעים שונים לשמור על חשאיות המידע המאוחסן אצלה ועל פרטיותם של המשתמשים. עם זאת, הנהלת האתר אינה יכולה להבטיח הגנה הרמטית ומוחלטת ואינה יכולה להבטיח או לערוב לכך כי המידע לא ייחשף על ידי פעולה זדונית או מכוונת נגד האתר. במידה ואינכם מעוניינים כי מידע אודותיכם ו/או אודות השימוש שלכם באתר יישמר, הנכם מתבקשים שלא לעשות שימוש באתר, לרבות לא לעשות הזמנות או רכישות כלשהן באתר או באמצעותו.

קישורים (Links)

 1. הימצאותם של קישורים ("לינקים") לאתרים אחרים באתר, בתכניו, בשירותיו ו/או במידע בו, אינם מהווים ערובה לכך שהאתרים פעילים ולתכנים באתרים אלה מבחינת מהימנותם, אמינותם, שלמותם, או מכל בחינה אחרת. הנהלת האתר אינה מתחייבת כי הקישורים יובילו לאתר פעיל ותקין והנהלת האתר רשאית לשנות ולהסיר קישורים אלו לפי שיקול דעתה הבלעדי. הנהלת האתר לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר עקיף או אחר, שיגרם למשתמש ו/או למי מטעמו, כתוצאה מהשימוש או מההסתמכות על התכנים, השירותים והמידע המופיע באתרים אלו ו/או בשל תנאי השימוש שלהם ו/או בשל מדיניות השמירה על הפרטיות שלהם. כל כניסה ו/או שימוש לאתרים אחרים שאינם בבעלות הנהלת האתר תהייה כפופה לתנאי השימוש השמורה לאתרים אלו ולמדיניות הפרטיות שלהם, שאין להנהלת האתר כל אחריות בגינם.

קניין רוחני

 1. זכויות היוצרים ויתר זכויות הקניין הרוחני באתר ובתכניו (לרבות, מבלי לגרוע, בטקסטים, בעיצוב האתר, בעימודו, בגרפיקה, בצילומים, באיורים, בלוגו האתר, בשם האתר, בדומיין שלו, במידע הטכנולוגי הדרוש להפעלתו, ביישומים, קודי המחשב ו/או כל חומר אחר הכלול בו), במוצרים ו/או בערכות ו/או במארזים של הנהלת האתר (ולרבות בכל חומר, תוכן ו/או יצירה הנכללים באלו) המפורסמים ו/או המוצעים לרכישה באתר (להלן: "נכסי קניין רוחני") הינם הינן וימשיכו להיות בבעלות מלאה של הנהלת האתר ו/או בבעלות צד שלישי שהרשה להנהלת האתר להשתמש בו. סימן המסחר "Q Ask "הינו סימן בבעלותה של הנהלת האתר (להלן: "סימני הנהלת האתר").

 2. אין לעשות כל שימוש בנכסי קניין רוחני של הנהלת האתר ו/או בסימני הנהלת האתר, לרבות בשם האתר, מבלי לקבל לכך רישיון מפורש בכתב ומראש מאת הנהלת האתר. אין להעתיק, להוריד, לשכפל, לצלם, לתרגם, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, לשחזר, לפרסם, להפיץ, לבצע בפומבי, לשדר, למכור, או להעמיד לרשות הציבור או להציג כל חלק מאתר זה (ו/או מתכניו, שירותיו והמידע בו), מהמוצרים ו/או מהערכות של הנהלת האתר (ו/או מתוכניהם, חומריהם והיצירות הנכללים בהם), לרבות בתוך מסגרת (Frame) גלויה או סמויה ללא הסכמתה הכתובה מראש של הנהלת האתר או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (אם וככל שתינתן).

 3. אתה מאשר כי לא תעשה כל פעולה ו/או מעשה ו/או מחדל, בניגוד לדיני קניין רוחני ו/או בלתי חוקי ו/או שעלול לפגוע או להפר את זכויות היוצרים וזכויות הקניין הרוחני של הנהלת האתר ו/או של צד שלישי אחר.

יצירת קשר

 1. במידה ותתעורר כל שאלה בנוגע לתקנון זה או בכל נושא אחר, הנהלת האתר תשמח לעמוד לרשותכם.

 2. תוכלו ליצור עימנו קשר הן באמצעות פנייה בכתב דרך העמוד "צור קשר", הן בדואר אלקטרוני לכתובת askq.bynoa@gmail.com והן באופן טלפוני בשעות הפעילות (ימים א' – ה' בין השעות 09:00-16:00) למספר טלפון: 053-3544716.

 3. כתובתנו למשלוח דואר, לאיסוף עצמי של המוצרים שנרכשו או להחזרת המוצרים במקרי ביטול עסקה, הינה: ביאליק 52 ר״ג.

שונות

 1. הנהלת האתר תהיה רשאית לשנות בכל עת את תנאי השימוש ללא הודעה מראש או בדיעבד.

 2. הנהלת האתר תהיה רשאית להעביר את האתר לכל כתובת אחרת, לשנות את שמו או להפסיק את פעילותו ושירותיו, באופן מלא, חלקי או בכל דרך אחרת כפי שתראה לנכון, בכל עת, ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של הנהלת האתר.

 3. מבלי לגרוע מהאמור בתנאי השימוש, המשתמש מסכים בזאת, כי תקופת ההתיישנות לגבי כל תביעה ו/או דרישה כנגד האתר ו/או הנהלת האתר, תוגבל לתקופה של 6 חודשים והצדדים רואים בכך כהסכם לתקופת ההתיישנות כמשמעו בסעיף בחוק ההתיישנות, תשי"ח-1958.

 4. כל עילה משפטית הנובעת מהפעילות ו/או השימוש באתר, בשירותיו האתר, בתכניו, בפרסומים בו, במידע בו ומהזמנות והרכישות באתר או באמצעותו, מהשימוש במוצרים או ערכות הנהלת האתר, לרבות כל עילה משפטית הנוגעת לתוקפם ופרשנותם של תנאי שימוש אלה יוכפפו לדין הישראלי בלבד וסמכות השיפוט הבלעדית בכל הנוגע לאלו תהא נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב – יפו.

 5. היה ויקבע שחלק כלשהו מתנאי שימוש אלה אינו תקף או שאינו בר אכיפה, אזי הסעיפים שנשלל תוקפן או שהוחלט כי אינם אכיפים ייחשבו כמוחלפים בסעיפים תקפים ואכיפים, אשר תוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים ויתר סעיפי תנאי שימוש אלו יישארו בתוקפם.

 6. רישומי מערכות המחשוב של הנהלת האתר, בדבר הפעולות המתבצעות על ידך באתר ו/או בשירותיו ו/או בתכניו ו/או בכל רכיב באתר, ולרבות בדבר כך כי אשרת את תנאי שימוש אלו ובדבר הזמנותיך ורכישותיך באתר ובאמצעותו, יהוו ראיה לנכונות הפעולות וכן ראייה בדבר אישורך לתנאי שימוש אלו – וזאת, אלא אם הוכח אחרת על ידך.

bottom of page